[Sass運算]顏色運算

所有算數運算都支持顏色值,並且是分段運算的。也就是說,紅、綠和藍各顏色分段單獨進行運算。如:

p {
  color: #010203 + #040506;
}

計算公式為01 + 04 = 05、02 + 05 = 07 和03 + 06 = 09, 並且被合成為:

如此編譯出來的CSS 為:

p {
  color: #050709;
}

算數運算也能將數字和顏色值一起運算,同樣也是分段運算的。如:

p {
  color: #010203 * 2;
}

計算公式為01 * 2 = 02、02 * 2 = 04 和03 * 2 = 06, 並且被合成為:

p {
  color: #020406;
}

results matching ""

    No results matching ""