Opacity函數-rgba()函數

在前面介紹RGB函數一節中,還記得嗎?有一個rgba()函數可以創建一個顏色,同時還可以對顏色修改其透明度。其可以接受兩個參數,第一個參數為顏色,第二個參數是你需要設置的顏色透明值。

>> rgba(red,.5)
rgba(255, 0, 0, 0.5)
>> rgba(#dedede,.5)
rgba(222, 222, 222, 0.5)
>> rgba(rgb(34,45,44),.5)
rgba(34, 45, 44, 0.5)
>> rgba(rgba(33,45,123,.2),.5)
rgba(33, 45, 123, 0.5)
>> rgba(hsl(33,7%,21%),.5)
rgba(57, 54, 50, 0.5)
>> rgba(hsla(33,7%,21%,.9),.5)
rgba(57, 54, 50, 0.5)

results matching ""

    No results matching ""